Rabindranath Tagore [Ấn Độ, 1861-1941]/Nhà Và Thế Giới

 

trích

 

Hãy đến , hãy đến [đó] ! Bây giờ là lúc để cho con tàu đi về nơi hợp dòng vĩ đại đó. Nơi dòng sông thương yêu gặp biển cả tôn kính. Trong màu xanh trong ngần ấy [là] hết thảy sức nặng của những lòng chảo lầy lội và sự thất thoát [sự bặt dạng] của nó.

Bây giờ tôi chẳng sợ gì cả–không phải [sợ] chính tôi, cũng không phải [sợ] ai khác. Tôi đã vượt qua ngọn lửa. Những gì dể cháy đã thành tro than, những gì còn lại là sự bất diệt. Tôi đã dâng hiến chính tôi cho bước đi của bạn, kẻ sẽ nhận lấy toàn bộ tội lỗi của tôi vào nơi thẳm sâu của nỗi đau riêng của mình

Come, come! Now is the time to set sail towards that great confluence, where the river of love meets the sea of worship. In that pure blue all the weight of its muddiness sinks and disappears.

I now fear nothing—neither myself, nor anybody else. I have passed through fire. What was inflammable has been burnt to ashes; what is left is deathless. I have dedicated myself to the feet of him, who has received all my sin into the depths of his own pain.

[The Home and the World/Chaptrer XXIII/Nhà và Thế Giới /Chương 23]

Nguồn: http://www.gutenberg.org/cache/epub/7166/pg7166-images.html