Ezra Pound [Mỹ, 1885-1972] và Pisan Canto

Với sự bùng nổ chiến tranh 1939,  Pound đã ở Ý, nơi ông đã lưu lại, mặc dù có yêu cầu ông hồi hương sau trận Trân Châu cảng. Trong suốt thời gian này nguồn thu nhập chính của ông là một loạt chương trình phát thanh ông thực hiện trên đài phát thanh Rome. Ông sử dụng chương trình này để bày tỏ đầy đủ các thứ ý kiến của mình về văn hóa, chính trị và kinh tế, bao gòm sự phản đối của ông đối với sự tham gia của Mỹ  vào cuộc chiến tranh ở châu Âu và Đọc tiếp [...]