Một tiếng đàn cầm [2]

  Ra Miller/ Mỹ     vậy thì ngươi hãy viết những gì đã nhìn thấy, những gì đang diễn ra, và những gì sẽ xảy ra sau này, SÁCH KHẢI HUYỀN/CHƯƠNG THỨ NHẤT/ĐOẠN 19 suối rừng có vẻ ngưng chảy hết, hay có vẻ khô cạn hết, bầu trời vắng bóng lũ chim đi trốn mưa, bỡi bây giờ đương là mùa đông nhưng cả ngày chẳng thấy có mống chim nào vút qua khe núi, vào những ngày mùa đông thì lũ chim từng đàn từng đàn vút qua núi rừng, vừa bay vừa kêu, ra vẻ hốt Đọc tiếp [...]