Tôi lại nhớ một mùa thu

rồi một sớm thu em bặt dạng
hàng thông xanh ngơ ngáo nhìn tôi
ba mươi năm biển luôn trầm mặc
mùa thu vẫn âm ỉ trong tôi
tôi lại đọc lại mùa thu ấy
thấy phố phường xưa vẫn buồn hiu…

 

giã 8.30 30.9.2018
thu