Những cuốn bách khoa toàn thư

              ồ, cái đám người rã đám ấy luôn trên            lưng ngựa chiến chạy giữa những bài tụng ca trơ            tráo, bọn họ muốn dẫm nát tôi và nàng       lời dẫn nhập     chính là người đã làm ra lời nói và tôi chỉ đặt vào đó những hình thù, những cốt cách, những tâm tưởng buổi sớm mai có kẻ rơi vào vòng Đọc tiếp [...]