THƠ JORGES LOUIS BORGES

  MI KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG KẺ KHÁC Những tác phẩm ai đó để lại Sự khẩn cầu [đầy nỗi] sợ hãi của mi sẽ không cứu nổi mi đâu Mi đâu phải là những kẻ khác, và chính mi [sẽ] nhìn thấy mi Bây giờ thì [mi] đang ở giữa mê cung được dệt nên Bỡi chính bước chân mi. Nỗi thống khổ của Chúa hay Của Socrate sẽ không cứu nổi mi, cũng sẽ không phải Sức mạnh của Siddhartha vàng ngọc cứu nổi mi Hãy chấp nhận cái chết vào lúc cuối ngày Trong khu vườn. Những Đọc tiếp [...]