Viết [8]

                                         Walter Crane (Anh, 1845–1915)    tôi bắt đầu công việc viết của mình với câu hỏi làm sao nói cho được thế giới, rồi cứ vậy, tôi viết hoài, nói hoài, như thể vẫn chưa viết được gì,  hay chưa nói được gì, về thế giới, với tôi, văn chương không phải chỉ để làm đẹp một cuộc tình, hay vun bồi cho một triết lý ta ưa chuộng, mà để Đọc tiếp [...]