Câu chuyện viết bằng bụi

Tapies Antoni,/Spainish     Bỡi những cô gái biển tết những vòng rong biển đỏ và nâu/Cho đến khi những tiếng nói của nhân loại đánh thức chúng ta, và chúng ta chìm xuống/ By sea-girls wreathed with seaweed red and brown/Till human voices wake us, and we drown[THOMAS STERN ELIOT/ THE LOVE SONG OF J.ALFRED PRUFROCK/BẢN TÌNH CA CỦA J.ALFRED PRUFROCK     tôi lại phải bắt đầu  với bác Bốn Mịch ông từ đình làng người giữ hồ sơ gia phả của làng luôn ôm trong mình một Đọc tiếp [...]