Viết [5]

Salvador Dali/Tây Ban Nha

 

 

Viết như một cuộc thao dược trí tuệ,  nhưng thực ra là bị thúc đẩy bỡi tham muốn đạt đến chỗ như không hề có chuyện gì xảy ra khi mô tả thế giới