Joseph Brodsky [Nga, 1940-1996]- Một phần của lời nói

      Life is a game with many rules but no referee. One learns how to play it more by watching it than by consulting any book, including the Holy Book/Cuộc sống là một trò chơi với nhiều luật lệ nhưng chẳng có trọng tài. Người ta học cách chơi nó bằng cách xem xét nó hơn là bằng cách tham khảo bất cứ cuốn sách nào, kể cả Sách Thánh JOSEPH BRODSKY [https://www.brainpickings.org/2013/12/18/joseph-brodsky-speech-at-the-stadium-commencement/]       Tôi sinh ra và lớn lên ở miền sình Đọc tiếp [...]