những bài tập viết của tôi (2)

2. Ông Rua nói : Đất ở phải có thần. Làm người phải có đạo. Lập tức, dân làng Dầm kéo hết lên núi Nung, chặt cây về cất đình . Ông Rua bảo phải chọn cây lớn nhất mà chặt. Cây lớn nhất trên núi Nung là cây Bưa, có ngàn năm tuổi. Tàng lá Bưa rợp hết núi Nung. Thân của Bưa trăm người ôm không xuể . Còn rễ Bưa ăn sâu tới hơn ngàn trượng . Phải mất mười tám năm mới chặt xong cây Bưa . Ông Rua nói - Làng Dầm ta thờ thần Núi Đen . Từ đây đến đó xa mấy đời Đọc tiếp [...]