ở miền đất ấy [34]


Đã đăng Ở miền đất ấy
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

 

34/ Tôi bỏ việc khoa cử lên cao nguyên nằm lại Tây Trường Sơn theo sử Giót suốt bao nhiêu ngày tháng, và cuối cùng cũng vào được hang động Trớt, tận mắt nhìn thấy hình ảnh ngược của con người .

 

Nam Tượng-Qui Nhơn, 2003-2015

 

[HẾT TIỂU THUYẾT]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.