Như tiếng sấm mùa xuân/Like the thunder of spring

 

NHƯ TIẾNG SẤM MÙA XUÂN


không phải là mùa xuân nhưng
hoa vẫn nở lũ ong rừng
vẫn đi hút mật trời đất
thì đang trôi đi trong cuộc
ráo riết tìm kiếm cho mình
một dạng hình mới mẻ tôi
yêu em tôi làm thơ lục
bát xưa câu sáu tám êm
như nước con sông chảy qua
đồng làng nay tôi làm thơ
lục bát để tặng em thì
gập ghềnh vó ngựa buổi xuất
quân bịn rịn mà cũng muốn
tỏ ra là hào kiệt với
em một lần cho nên ngựa
dùng dằng chồm lên như sắp
tuôn lên cõi trời lại quay
đầu về miền cố thổ tôi
yêu em tôi làm thơ lục
bát lục bát của tôi là
lục bát thời đương đại cho
nên chấm phảy cũng khập khễnh
nhiêu khê như cuộc giành giật
chỗ đứng trên mặt đất của
con người đương đại tôi chấm
phảy là theo âm vang của
trái tim em nửa đêm thức
giấc em thành thơ lục bát,
không phải là mùa xuân nhưng
tôi muốn tôi và em hãy
làm ra mùa xuân cho lũ
ong rừng tưởng là hoa xuân
đương nở cho đất trời tưởng
là tôi và em đang góp
sức vào việc thay đổi dạng
hình của trời đất cho nên
tôi làm thơ lục bát để
tặng em xưa thơ lục bát
là theo luật lệ của những
kẻ chỉ biết đọc thơ lục
bát và đem đặt chúng vào
những khoảnh rặt mùi luân lý
nay tôi làm thơ lục bát
để tặng em là nương theo
cuộc mưu toan của trời đất
trời đất muốn đương đại thì
thơ lục bát cũng đương đại
cần gì phải hoa nở mới
là mùa xuân nửa khuya tôi
chấm xuống dòng giấc ngủ chợt
thấy em đã hóa thành thơ
thơ mở ra giữa giấc ngủ
đang chấm xuống dòng như tiếng
sấm mở ra giữa mùa xuân

tháng 11. 2017LIKE THE THUNDER OF SPRING

it’s not spring but flowers are still
blooming, the wild bees still go
gather nectar, earth [and] heaven
still flow in the hot pursuit of
looking for themselves a new form,
I love you I’m making an old sixeight
poem, lines of six-eight, calm
like the river water running through
the village fields, now I’m making poetry
six-eight to give you yet horses’
hooves are bumpy, the day throwing
one’s troops into battle I am
reluctant yet still want yet still
want to show valor towards you
once, thus the horse is hesitant
to leap up as if about to
spurt toward heaven, then again
return to the old earth, I love
you I’m making six-eight poetry,
my six-eights are six-eights of the
contemporary era thus
periods and commas also
are stumbling laboriously,
like a wrestling match for a spot
on the earth of the modern
human, I use periods and commas
per the echoes of the heart, you
awake at midnight you become
the six-eight poem, it’s not spring but
I want you and I want to create
a spring for the wild bees to think
the spring flowers are blooming, for
heaven [and] earth to imagine
that you and I are making
efforts to the changing shape of
heaven and earth, thus I’m making
a six-eight poem to give to you,
the old six-eight poetry is to
follow rules of the folks who
only know how to read six-eight
poetry and to put them in
the sphere of heavy morals, now
I’m making six-eight poetry, to
give to you is to learn along
the attempt of heaven [and] earth,
heaven [and] earth wanted to be
contemporary then six-eight
poetry must be contemporary,
blooming flowers don’t have to come
in spring only, at midnight I
stop sleeping, suddenly [I] see
you already changed into poetry,
poetry opens during sleep
adding a period to the next line,
like the sound of thunder opening
in the middle of the spring.

Translated into English by Tran Vu lien Tam

trích POETRY JOURNAL IN PRINT • BÁO GIẤY
số tháng 3.2018
Poetry Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.