NẾU CHỈ CÓ BIỂN LÀ CÓ THỂ NGỦ ĐƯỢC/ NƠI TRÚ NGỤ CỦA TÌNH YÊU-Adonis ( Ali Ahmad Sd’id Esber )

 

Adonis holds no hope that poetry can change society. To do that, “you have to change its structures – family, education, politics. That’s work art cannot do”. Yet he believes it can change the “relationship between things and words, so a new image of the world can be born.” Theorising about poetry is “like speaking about love. There are some things you can’t explain. The world is not created to be understood, but to be contemplated and questioned.”/Adonis không có hy vọng rằng thơ ca có thể thay đổi xã hội. Để làm điều đó, “bạn phải thay đổi cấu trúc của nó – gia đình, giáo dục, chính trị. Đó có nghĩa tác phẩm nghệ thuật không thể làm được”. Tuy nhiên, ông tin rằng nó có thể thay đổi “mối quan hệ giữa sự vật và lời nói, vì vậy một hình ảnh mới về thế giới có thể được sinh ra.” Lý thuyết về thơ là “giống như nói về tình yêu. Có một số điều bạn không thể giải thích. Thế giới không được tạo ra để được hiểu, nhưng để được suy ngẫm và tra vấn”
[Maya Jaggi/https://www.theguardian.com/…/adonis-syrian-poet-life-in-wr…] . .

 

NƠI TRÚ NGỤ CỦA TÌNH YÊU
[trong tập ”NẾU CHỈ CÓ BIỂN LÀ CÓ THỂ NGỦ ĐƯỢC”]

Tôi yêu em

như thể mọi trái tim là gương soi  tình yêu của tôi

 như thể cuộc sống là để sinh ra tình yêu của tôi

Tôi yêu em

Ồ  bao nhiêu lần tên tôi được nói ra từ môi em

để cho trái tim tôi có lối đi và nơi trú ngụ

như áng mây treo trên những áng mây

và làm thế nào tôi đã xem em là vẻ đẹp và mầm cây kỳ ảo

và làm thế nào làm thế nào

Tôi yêu em

ánh mắt em thầm lặng

tràn đầy

[khi tôi ngả đầu lên vai em] tóc của chúng ta như tuyết xô đẩy lên bờ vai em

như quyện lấy nhau, cột vào nhau hay buông nhau

Tôi cảm thấy thời gian tan chảy trên bờ mắt tôi

quánh lại và vơi đi

như niềm lặng lẽ

nguồn :
“IF ONLY THE SEA COULD SLEEP”- Green Integer Books (77), Los Angeles, 2003, 150 pages – translate by Kamal Boullata , Susan Einbinder & Mirene Ghossein –http://www.cse.iitk.ac.in/users/amit/books/adonis-2003-if-only-sea.html

 

.

.

HOUSE OF LOVE
[from ”IF ONLY THE SEA COULD SLEEP”]

Excerpts

.

I love you

as if all hearts were a mirror of mine

as if life were invented for my love

I love you

O how much I deleted from your lips

built my heart into a road and a house

hung it as a cloud over clouds

and how I equated beauty with you and her fantasy sprout

and how and how

I love you

the light in your eyes has withdrawn

it has been flooded

our hair like drifts of snow poured on your shoulders

braided, tied or loose

I feel time has melted in my eyelids

solidified and tumbled

like silence.

source: “IF ONLY THE SEA COULD SLEEP”- Green Integer Books (77), Los Angeles, 2003, 150 pages – translate by Kamal Boullata , Susan Einbinder & Mirene Ghossein –http://www.cse.iitk.ac.in/users/amit/books/adonis-2003-if-only-sea.html