Jorge Louis Borges/Nghệ thuật thi ca

Đắm nhìn dòng sông làm bằng thời gian và nước
và hãy nhớ Thời Gian là một dòng sông khác
để hiểu chúng ta đi lạc như một dòng sông
và gương mặt chúng ta [cũng] biến mất như nước

Để cảm thấy rằng thức dậy là một giấc mơ khác
rằng mơ không phải là mơ và rằng cái chết
chúng ta lo hãi trong xương thịt chúng ta là cái chết
rằng mỗi một đêm là một giấc mơ

Để nhìn xem trong mỗi một ngày và trong mỗi một năm biểu tượng
của hết thảy mọi ngày của con người và những năm tháng của anh ta,
và biến những tổn thương của năm tháng
thành âm nhạc, một âm thanh, và một biểu tượng

Để nhìn thấy giấc mơ trong cái chết, trong buổi hoàng hôn
một nỗi buồn màu vàng là thi ca,
sự khiêm tốn và sự bất tử, thi ca,
trở lại, như buổi sáng sớm và buổi hoàng hôn

Đôi khi vào buổi tối có một khuôn mặt
nhìn thấy chúng ta từ sâu thẳm của chiếc gương soi
Nghệ Thuật phải là thứ gương soi đó,
tiết lộ cho mỗi chúng ta biết gương mặt của mình

Họ bảo Ulysses, mệt mỏi vì những điều kỳ diệu,
khóc với người yêu khi nhìn thấy Ithaca,
khiêm tốn và xinh tươi. Nghệ Thuật là Ithaca,
một màu xanh vĩnh hằng, không kỳ diệu

Nghệ Thuật vô tận như cái chảy của một dòng sông,
trôi đi, nhưng vẫn còn ở lại, tấm gương soi cho chính mình
Heraclitus không thủy chung, ông vừa là ông
và vừa là kẻ khác, như cái chảy của dòng sông

 

The Art Of Poetry (English)

To gaze at a river made of time and water
and remember Time is another river.
To know we stray like a river
and our faces vanish like water.

 

To feel that waking is another dream
that dreams of not dreaming and that the death
we fear in our bones is the death
that every night we call a dream.

 

To see in every day and year a symbol
of all the days of man and his years,
and convert the outrage of the years
into a music, a sound, and a symbol.

 

To see in death a dream, in the sunset
a golden sadnesssuch is poetry,
humble and immortal, poetry,
returning, like dawn and the sunset.

 

Sometimes at evening there’s a face
that sees us from the deeps of a mirror.
 Art must be that sort of mirror,
disclosing to each of us his face.
 

They say Ulysses, wearied of wonders,
wept with love on seeing Ithaca,
humble and green. Art is that Ithaca,
a green eternity, not wonders.

Art is endless like a river flowing,
passing, yet remaining, a mirror to the same
inconstant Heraclitus, who is the same
and yet another, like the river flowing.

Anthony Kerrigan, dịch giả người Mỹ [1918–1991]

 

Arte poética (Spanish)

Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río
y que los rostros pasan como el agua.

Sentir que la vigilia es otro sueño
que sueña no soñar y que la muerte
que teme nuestra carne es esa muerte
de cada noche, que se llama sueño.

Ver en el día o en el año un símbolo
de los días del hombre y de sus años,
convertir el ultraje de los años
en una música, un rumor y un símbolo,

ver en la muerte el sueño, en el ocaso
un triste oro, tal es la poesía
que es inmortal y pobre. La poesía
vuelve como la aurora y el ocaso.

A veces en las tardes una cara
nos mira desde el fondo de un espejo;
el arte debe ser como ese espejo
que nos revela nuestra propia cara.

Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
lloró de amor al divisar su Itaca
verde y humilde. El arte es esa Itaca
de verde eternidad, no de prodigios.

También es como el río interminable
que pasa y queda y es cristal de un mismo
Heráclito inconstante, que es el mismo
y es otro, como el río interminable.

 

https://www.babelmatrix.org/works/es/Borges%2C_Jorge_Luis-1899/Ad%C3%A1n_es_tu_ceniza/en