viết (sự lặng lẽ của ngôn từ)

  Sự lặng lẽ của ngôn từ kéo dài hằng trăm triệu năm nơi những ngọn núi những dòng sông, nơi những hữu thể có thể có tên là trầm tích, là phù sa, hay nửa cuộc phù trầm lận đận. Lắng đọng và tịch liêu. Sự lặng lẽ không phải là lặng lẽ. Bỡi đôi khi là sự òa vỡ của sự thái quá. Một tiếng suối reo. Một tiếng chim kêu. Hay một cơn gió thoảng. Cũng có thể là tiếng sấm mùa xuân. Tất cả những thứ ấy chẳng phải là đêm trước của ngôn từ hay sao? Từ Đọc tiếp [...]