Bất định/The Unidentified-Tahar Ben Jelloun

    BẤT ĐỊNH Tahar Ben Jelloun   Lời của người dịch bản tiếng Anh : “The Rising Of The Ashes” hay “La remontee des cendres” (Sự Nổi Lên Từ Những Đống Tro Tàn ) là tiêu đề của một văn bản nhỏ, được viết bằng tiếng Pháp của tác giả Ma-rốc, Tahar Ben Jelloun,  nhà xuất bản Editions du Seuil in năm 1991, trong một ấn bản song ngữ, bản dịch tiếng A Rập là của nhà thơ Iraq Kadhim Jihad. Cuốn sách bao gồm hai bài thơ, bài thứ nhất ( viết Đọc tiếp [...]