Những diễn tập tiến hóa

Francis Bacon /Anh       cách thức của một con ve sầu sửa soạn giọng kêu cho một mùa hạ buồn hay cách thức của một con thiêu thân tập sống cho một cuộc sống ngắn ngủi, hết thảy những cách thức của hết thảy các loài  sinh vật trong buổi đầu diễn tập cho một cuộc tiến hóa dài lâu là nói hoài không hết, ô những nghìn năm cúi xuống những tường trình nhỏ bé, những đống sử sách về học chính trị học văn chương học triết học học cơ cấu Đọc tiếp [...]