Những đứa con thất thủ của đất [10]

Johann Korec/ Áo     10/chúng tôi co cụm lại thành một bầy đàn đậm đặc tình thân ái, lạ lắm, chẳng thấy sợ hãi chút nào về cuộc chiến vệ quốc đang diễn ra như sẽ cảm thấy sợ hãi trong cuộc chiến nam bắc sau đó,  ở làng tôi, cuộc kháng chiến xóa bỏ cho xong cuộc đô hộ của người Pháp thực dân như một ngày hội lớn, vừa đào hầm chông để chống xe tăng của Pháp, vừa đào hầm trú ẩn để tránh máy bay oanh tạc của Pháp, vừa tập bắn súng Đọc tiếp [...]