Như thể tín hiệu của niềm vui vĩnh cửu

tranh Mariek Hemelaar-van Wijck-Pháp     tôi muốn viết về mùa đông ấy để tặng riêng cho người làng tôi, cứ muốn trích ra từ cái cảnh sống luôn  bị cảnh chiến tranh đe dọa một chút vẻ đẹp tổ tiên người làng tôi đã bỏ công sức tạo dựng tự những trăm năm trước, mưa, con đường vào làng nằm dài ở trong mưa trông cứ như rõ hơn mọi ngày, con đường cứ như một cuộc trường chinh vĩ đại, thì chẳng phải bao nhiêu triều đại đã sụp đổ nhưng Đọc tiếp [...]