cuộc trở về nguồn cội con người

                                         tôi cố để không cười nhạo, không khóc than                                                                                  những hành vi của con người, cũng không thù                                                                              ghét chúng, nhưng để hiểu chúng. BENEDICT SPINOZA                                               cứ tưởng không gặp được ông cụ, nhưng Đọc tiếp [...]