Cuộc dong ruổi của ngôn từ [1]

  Vậy thì ngươi hãy viết những gì đã nhìn thấy, những gì đang diễn ra, và những gì sẽ xảy ra sau này SÁCH KHẢI HUYỀN/ CHƯƠNG THỨ NHẤT/ĐOẠN 19      đôi khi như thể người ở từ xa trò chuyện với tôi, lại nghe thấy những lời vô thanh, nó là những cung bậc của tạo tác, lời, và những động thái nghìn năm không mỏi, ta ngồi trên đỉnh thời gian xem xét, một tiếng gọi thầm của con ong cái kiến cũng quan trọng bằng cuộc thoát xác của một giống Đọc tiếp [...]