Những đứa con thất thủ của đất [9]

Jean Michel Baquiat     9/đẹp và kiêu kỳ, đó là cái khúc sử những lý trưởng hương kiểm hương mục  của làng đã bị loại bỏ, làng chuyển sang một khoảnh khắc khác của lịch sử, bầu trời trên đầu như có vẻ rộng hơn, và những người đi chân đất, những người rất rành về chất đất, về thời tiết nắng mưa, rất rành về các tập tục cúng bái, bắt đầu được nghe biết những chuyện mới lạ, rất mới lạ nữa là khác, những ông Cứ ông Giao ông Đọc tiếp [...]