Bài đăng trên tuần báo Văn Nghệ [Hội nhà văn Việt Nam]

 

 

 

Số 27/1983: Đường đi của một dòng sông

Số13/1985:  Ít Lít cứ về đi
Số 24/1985: Khi hiểu được dòng sông

Số 13/2001:  Người làng Lâm Thượng

Số 1&2/2008: Vũ khúc Vijaya
Số 15/2008:    Sự đùa cợt của thời gian &
                              Con  đường của rượu
Số 33/2008:    Thử đề xuất với trần gian &
                                Núi Phấp Phổng
Số 52/2008:     Những kẻ vô thừa nhận

 

Số 9/2009:      Núi xuân
Số 27/2009:    Một cách cắt nghĩa quá khứ
Số 47/2009:    Phía bên kia của tồn tại

 

Số 15/2010     :Sông nước