Một cuộc hẹn

tranh Jean Dubuffet/Pháp     và đêm đến thì như có ai đó cứ gõ lên nhận thức của tôi, tra hỏi, vẫn những câu hỏi ấy, vậy thì núi là gì với đám bò của ông Tám Bảng chẳng ai chăn dắt nhưng ngày ngày vẫn kéo lên ăn lá cây rừng trên núi, câu hỏi, bây giờ tôi nói là có tính bản thể luận, còn hồi ấy cứ như một bài toán khó, còn khó hơn là bài toán khó, thầy giáo làng của tôi hỏi bọn học trò ông, một cộng với một rồi trừ đi một thì còn bao nhiêu, Đọc tiếp [...]