Browning quyết trở thành thi nhân-Jorge Louis Borges

 

Trong mê cung màu đỏ này của Luân Đôn
Tôi đã tìm thấy điều tôi chọn lựa
lạ nhất trong những đòi hỏi
đồ rằng, trong cách của nó, bất cứ đòi hỏi nào cũng kỳ lạ
Như nhà giả kim
tìm thấy viên đá của triết gia
trong chất lỏng thủy ngân
Hằng ngày tôi sẽ làm ra những từ ngữ–
những chiếc thẻ được đánh dấu của con bạc, đồng tiền chung–
làm sản sinh thứ phép thuật như là chúng
khi thần Thor [thần Sấm] vừa là thần vừa là sự ầm ĩ
sấm sét và lời nguyện cầu
trong phương ngữ thời nay
Tôi sẽ nói, trong trang phục của mình, [về] những điều vĩnh hằng:
Tô sẽ cố trở nên xứng đáng
với nhà thơ Byron vang dội
Gánh nặng này sẽ làm tôi thương tích
Nếu nàng chia xẻ tình yêu của tôi
thi ca của tôi sẽ chạm tới mười thiên thể của bầu trời ở đâu cũng là tâm điểm
[nhưng] nếu nàng gạt tình yêu của tôi sang bên
Tôi sẽ khiến nỗi buồn của tôi thành âm nhạc
một dòng sông đầy vang vọng thời gian
Tôi sẽ sống bằng cách quên chính mình
Tôi sẽ là gương mặt tôi nhìn thoáng qua và quên đi
Tôi sẽ là Judas đảm nhận
sứ mệnh thiên thánh [là] trở nên kẻ phản bội
Tôi sẽ là [nhân vật hư cấu] Caliban trong vũng lầy của hắn
Tôi sẽ là tên lính đánh thuê kẻ
không sợ chết và không có niềm tin
Tôi sẽ là Polycrates [bạo chúa của đảo Samos] kẻ xem như niềm kinh hãi
ngay vào lúc dấu tích đã trở thành số phận
Tôi sẽ là người bạn căm ghét tôi
Người Ba Tư sẽ cho tôi con chim sơn ca, và người
                                      Roma cho tôi thanh gươm
Những chiếc mặt nạ, những nỗi đau, những lần sống lại
sẽ làm nên cuộc đời tôi và [cũng] tháo bỏ cuộc đời tôi
và trong thứ thời gian [đó] tôi sẽ là Robert Browning 

 

Browning resuelve ser poeta (Spanish)

Por estos rojos laberintos de Londres

descubro que he elegido

la más curiosa de las profesiones humanas,

salvo que todas, a su modo, lo son.

Como los alquimistas

que buscaron la piedra filosofal

en el azogue fugitivo,

haré que las comunes palabras

-naipes marcados del tahúr, moneda de la plebe-

rindan la magia que fue suya

cuando Thor era el numen y el estrépito,

el trueno y la plegaria.

En el dialecto de hoy

diré a mi vez las cosas eternas;

trataré de no ser indigno

del gran eco de Byron.

Este polvo que soy será invulnerable.

Si una mujer comparte mi amor

mi verso rozará la décima esfera de los cielos concéntricos;

si una mujer desdeña mi amor

haré de mi tristeza una música,

un alto río que siga resonando en el tiempo.

Viviré de olvidarme.

Seré la cara que entreveo y que olvido,

seré Judas que acepta

la divina misión de ser traidor,

seré Calibán en la ciénaga,

seré un soldado mercenario que muere

sin temor y sin fe,

seré Polícrates que ve con espanto

el anillo devuelto por el destino,

seré el amigo que me odia.

El persa me dará el ruiseñor y Roma la espada.

Máscaras, agonías, resurrecciones,

destejerán y tejerán mi suerte

y alguna vez seré Robert Browning.

 

 

Browning decides to be a poet (English) 

Người dịch khuyết danh 

In these red labyrinths of London

I find that I have chosen

the strangest of all callings,

save that, in its way, any calling is strange.

Like the alchemist

who sought the philosopher’s stone

in quicksilver,

I shall make everyday words–

the gambler’s marked cards, the common coin–

give off the magic that was their

when Thor was both the god and the din,

the thunderclap and the prayer.

In today’s dialect

I shall say, in my fashion, eternal things:

I shall try to be worthy

of the great echo of Byron.

This dust that I am will be invulnerable.

If a woman shares my love

my verse will touch the tenth sphere of the concentric heavens;

if a woman turns my love aside

I will make of my sadness a music,

a full river to resound through time.

I shall live by forgetting myself.

I shall be the face I glimpse and forget,

I shall be Judas who takes on

the divine mission of being a betrayer,

I shall be Caliban in his bog,

I shall be a mercenary who dies

without fear and without faith,

I shall be Polycrates, who looks in awe

upon the seal returned by fate.

I will be the friend who hates me.

The persian will give me the nightingale, and Rome the sword.

Masks, agonies, resurrections

will weave and unweave my life,

and in time I shall be Robert Browning.

 

Nguồn : https://www.babelmatrix.org/works/es/Borges%2C_Jorge_Luis-1899/Browning_resuelve_ser_poeta