Những đứa con thất thủ của đất [11]

  Jay Snelling/ Anh        11/bấy giờ thì tôi đã hoàn thiện xong tuổi bú mẹ [cuộc thăm dò vô thức về tiềm năng hàm dưỡng của hòan vũ] và đang bước sang thời bức phá của tri thức, nó là lúc mà ý thức con người bắt đầu thấy lủng củng trong cách nhìn thế giới, nghĩ là mình đã biết, nhưng thật ra là còn biết quá ít, thời mà một đứa trẻ hồn nhiên chuyển sang trạng thái tinh thần luôn muốn tra hỏi vậy thì thế giới nó là gì, bấy giờ tôi Đọc tiếp [...]