Đó là lời dân Chaldee  khóc  đất nước mình

  Valérie Hadida/ French sculptor     vào lúc ta đang bị thúc ép bỡi một thứ thế lực tồi tệ, nàng đã đến cứu ta, em, vũ nữ ngực trần nghìn năm nương theo cố xứ, nàng  khóc, nói,  nước mắt nhỏ lên trí tuệ của ta, thì ta cũng đang nương theo cố xứ đây, ta nói, trong niềm xúc động, chẳng phải bình thường, mà như toàn thể tri thức của một  kẻ cô độc đang trổi dậy giữa một nền văn minh đã tắt, apsara…apsara…ta cứ gào lên trong nghĩ Đọc tiếp [...]