OVID/METAMORPHO/CUỐN   15

        Và bây giờ thì thần truyền cảm hứng cho lưỡi của tôi, lưỡi của tôi/Sẽ làm theo những gì thần dạy bảo/Tôi sẽ tiết lộ những sự thật của tôi, bày ra cả miền trời /Và sấm ngữ của thiên linh trí nhớ tiết lộ/Tôi hát những điều vĩ đại / “And now the god inspires my tongue, my tongue/“Shall follow what th' inspiring god directs,/“My truths I will disclose, display all heaven,/“And oracles of mind divine reveal./“I sing of mighty things,…       Trên Đọc tiếp [...]