THOMAS STERN ELIOT/ BẢN TÌNH CA CỦA J.ALFRED PRUFROCK

    Nếu ta tin rằng câu trả lời của ta Tới một người sẽ được trở về nơi trần thế, Thì ngọn lửa này sẽ ngừng lại và không lay động nữa.  Nhưng nếu điều mọi người nói là đúng, Chẳng bao giờ có ai, lại từ vực thẳm này mà còn sống trở về, Ta sẽ trả lời người mà chẳng sợ bị ô danh! [Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn từ nguyên tác tiếng Ý]   Rổi hãy để cho chúng tôi đi, bạn và tôi Khi bóng tối trải rộng ra trên bầu trời một Đọc tiếp [...]