Về bản chất của các sự vật-LUCRETIUS [Titus Lucretius Carus, La Mã, 99 – 55 tr.CN]

DE RERUM NATURA/OF THE NATURE OF THINGS /VỀ BẢN CHẤT CỦA CÁC SỰ VẬT   THẾ GIỚI KHÔNG PHẢI LÀ VĨNH CỬU [CUỐN V] trích Lại nữa, chẳng biết được gì Làm thế nào đá cũng không thoát khỏi thời gian?– Không biết cách làm sao những tòa tháp ngạo mạn ập đổ. Và những tảng đá to vỡ vụn? Không biết cách làm sao những ngôi đền các vị thần Và những ngẫu tượng hao mòn?—cũng không biết cách làm sao quả nhiên Thánh lực dẫu sao cũng không có sức để hoãn lại Đọc tiếp [...]