Thomas Stern Eliot/ Đất hoang/Bài giảng lửa

Ādittapariyāya Sutta , tiếng Pali có nghĩa “Bài giảng về lửa”, là một bài diễn văn trong Canon Pali , bộ sưu tập kinh điển tiêu chuẩn sớm nhất trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy được bảo tồn bằng ngôn ngữ Pāli, bài diễn văn thường được gọi là Bài giảng lửa là bài giảng thứ ba do Đức Phật thuyết giảng (sau Dhammacakkapavattana Sutta và Anattalakkhana Sutta ), vài tháng sau khi giác ngộ , trên đỉnh đồi Gayasisa, Ấn Độ Trong bài diễn văn này, Đức Phật thuyết giảng Đọc tiếp [...]