Siêu hình học của người [18]

  không phải nhân loại ngày nay, mà nhân loại thuở trước xa kia cũng đã có một khoảng cách văn hóa ghê gớm đối với cộng đồng người làng tôi, trong lúc các nước Âu Mỹ đã có báo hình và báo nói, ở làng tôi, cả trẻ em lẫn người lớn mới bắt đầu học chữ, tiếng nói của dân tộc tôi có tự thời lập quốc, hay cũng có thể có tự trước thời chưa lập quốc, nhưng ghi thành chữ viết, quốc ngữ, thì trước xa kia chỉ bắt chước theo lối chữ Tàu cổ, phải Đọc tiếp [...]