Đấy cũng chỉ là một cách tự huyễn hoặc mình

cứ gì anh mà già như ta cũng còn thấy say đắm cõi trần gian, ông già họa sĩ đãi cát ở suối Rưng nói làm tôi giật mình, hay là ông ấy đã nhìn thấy tôi đang lao vào một cuộc tình huyễn tưởng , bác nói thế là sao, tôi nói, ông Phác bảo tôi cứ  nhìn vào mắt mình thì rõ, chỗ ông ấy ngồi đãi cát là đáy của một con thác, nước khô cạn từ lâu, tôi nhìn vào mắt ông già họa sĩ, và im lặng, ta biết thế nào anh cũng trở lại đây, ông Phác nói, và bước lại chỗ để đồ Đọc tiếp [...]