sau big bang [mười]

Đã đăng: [một] [hai] [ba] [bốn] [năm] [sáu]  [bảy] [tám] [chín]   Mười  thuở ấu thơ của ta cũng từng có những việc làm bậy bạ như những đứa khác ở đất bấc, quả tình là ở đất bấc, nơi chôn nhau cắt rốn của ta, hễ bước ra khỏi cửa là liền bị đám bọ chó bu lấy người, cái đám vật trời sinh mà cũng đi làm chuyện bậy bạ huống hồ ta là đứa do cha mẹ ta sinh ra, ta sinh ra thì đã thấy đám bọ chó ấy, mãi khi ở đất bấc người ta gọi ta là danh sĩ, Đọc tiếp [...]