ông cử doãn

    Ở làng Cù, đất Nam Tượng, phủ Qui Nhơn (tỉnh Bình Định ngày nay) có ông Doãn, họ Khoách, đỗ cử nhân vào năm 1883, tức năm vua Tự Đức mất. Gia phả họ Khoách ghi : Gặp thời các vua ba ngày bốn tháng, ông buồn lòng ở luôn nơi làng quê, vui cùng cày cuốc và thú thi văn. Theo di chiếu , Ưng Chân Dục Đức, con nuôi của Tự Đức , lên thay ngôi vua . Nhưng ở ngôi mới ba hôm đã bị các quan phụ chính hạ bệ, đưa em Tự Đức là Hồng Dật lên thay, tức vua Hiệp Hoà. Đọc tiếp [...]