lửa trên núi Voi Nằm

Đấy là quảng thời gian tôi nhận được quá nhiều những khái niệm mới về cuộc sống: Lửa của thế kỷ. Rồi người của thế kỷ (Người của thế kỷ đã về ngự trên núi ) Chuyện bắt đầu từ một ngọn lửa nhỏ trên núi Voi Nằm. Có thể là có ai đó trong số những người làng tôi đã nhìn thấy thật. Đêm, có ai đó trong làng đã nhìn thấy ngọn lửa ở trên núi Voi Nằm. Có thể chỉ là như thế. Nhưng qua trí tưởng tượng của người làng, như một thứ cơ năng chẳng Đọc tiếp [...]