sau big bang [bốn]

Đã đăng: [một] [hai] [ba]       Bốn   này ta nói cho lũ ngươi biết không có con đường nào là do các vị thần tạo ra không có bộ luật trần gian nào lại không mang hình dáng lũ khủng long hãy đi đi loài rắn không có chiếc lưỡi màu đen ở trong miệng     […] nước cũ  bôn la, năm thứ 14 tỉ  lẻ 200 triệu sau big bang, người ta nói ngay tự thuở lục địa laurasia tách ra khỏi siêu lục địa pangiea để trôi về phương bắc thì đất bôn la nằm Đọc tiếp [...]