bàn về trời

Trời thuộc giống đực. Bỡi trong dân gian ta chẳng nghe nói bà trời. Mà chỉ nghe gọi ông trời. Chữ thiên (trời )trong Hán ngữ gồm chữ nhân và hai cái gạch ngang, một ở đỉnh đầu và một ở  ngang cổ chữ nhân . Hán tự là loại chữ tượng hình . Nên từ hình tượng ấy ta có thể nghĩ trời ở trên đầu con người. Cũng từ đó mà suy, trời là giống rất khoẻ . Không khoẻ làm sao đè đầu cỡi cổ con người. Chắc ở đây không Đọc tiếp [...]