những bài tập viết của tôi (2)

2.

Ông Rua nói :

Đất ở phải có thần. Làm người phải có đạo.

Lập tức, dân làng Dầm kéo hết lên núi Nung, chặt cây về cất đình .

Ông Rua bảo phải chọn cây lớn nhất mà chặt. Cây lớn nhất trên núi Nung là cây Bưa, có ngàn năm tuổi. Tàng lá Bưa rợp hết núi Nung. Thân của Bưa trăm người ôm không xuể . Còn rễ Bưa ăn sâu tới hơn ngàn trượng . Phải mất mười tám năm mới chặt xong cây Bưa .

Ông Rua nói

– Làng Dầm ta thờ thần Núi Đen . Từ đây đến đó xa mấy đời người. Nhưng ai không tội lỗi sẽ được về nơi đó .

Lập tức , dân làng Dầm xây đình Dầm theo đúng ý của ông .

Có cả thảy một trăm cây cột. Một trăm cửa ra vào.

Ông Rua hỏi :

– Có phải cột là chân tay của thần ? Cửa ra vào là mắt thần ?

Cả làng đáp :

– Phải .

Có cả thảy một ngàn chiếc trống. Mươi ngàn cái chày. Trống là gốc Bưa đẽo ra. Chày là cành Bưa cắt ra.

Ông Rua hỏi :

– Có phải tiếng trống là tiếng của thần ? Mười ngàn chày là để mười ngàn

dân làng Dầm kêu cứu thần ?

Cả làng đều đáp :

– Phải .

Mười ngàn dân là tính lúc kéo đi chặt Bưa . Còn lúc đó thì nhiều nhà đã thêm con đỏ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.