và ta thì viết những khúc hát gửi lên trời

em biết không, có kẻ hỏi,  sao không gửi cho ai lại gửi lên trời, ta bảo sợ chẳng ai hát những lời chứa cả những mờ mịt tối tăm của nghìn triệu năm trước, những lời chứa cả những bảo táp lầm than, chứa cả những dùng dằng giữa ngàn năm một thuở bay cao với đê mê một cuộc dãy dụa trần ai của thời đương đại, những khúc hát khi hát lên cả ếch nhái cũng thấy buồn huống hồ con người, có kẻ  lại hỏi, sao không viết khác đi, em biết không, ta nói ta vốn sinh Đọc tiếp [...]