Virgil và Aeneid

  Ngày nay, khi chúng ta nghĩ về những bài thơ sử thi cổ đại (OK, có lẽ nếu chúng ta nghĩ về những bài thơ sử thi cổ đại___nhưng chúng tôi ở Shmoop có nghĩa là đã thay đổi điều đó) chúng ta có xu hướng nghĩ đến ba bài thơ lớn: Iliad và Osyssey của Homer và Aeneid của Virgil. Có một số lý do rõ ràng tại sao chúng tôi gọp ba bài thơ này lại với nhau.Một lý do là vì Homer là người Hy Lạp và Virgil là người La Mã, nên bộ ba thơ này đại diện cho hai nền văn minh cổ đại Đọc tiếp [...]