Cõi vui

        tranh Bill Traylor , Alabama     sáng ra là tôi vội vã chạy sang nhà ông để nhìn thử cái cày gỗ ông đang đóng có đúng như mình đã nhìn thấy trong mơ hay không, buổi ấu thơ của tôi, nắng cũng như mưa, con chim quành quạch đậu nơi bờ giếng chờ tôi, dưới bóng cây mít lâu niên đằng sau ngôi nhà gỗ, ông cày gỗ cũng đang chờ tôi, chúng tôi: ông cày gỗ, con chim quành quạch, và tôi, một cuộc đồng hành vào cõi vui, hình như con chim Đọc tiếp [...]