Bài đăng trên tuần báo Văn Nghệ [Hội nhà văn Việt Nam]

      Số 27/1983: Đường đi của một dòng sông Số13/1985:  Ít Lít cứ về đi Số 24/1985: Khi hiểu được dòng sông Số 13/2001:  Người làng Lâm Thượng Số 1&2/2008: Vũ khúc Vijaya Số 15/2008:    Sự đùa cợt của thời gian &                               Con  đường của rượu Số 33/2008:    Thử đề xuất với trần gian &               Đọc tiếp [...]