khúc rọ rưa

Suối Rọ Rưa nằm dưới chân dãy Thiên Sơn. Rọ Rưa là tên một loại sử ca có từ thời chúa Nghĩa, Nguyễn Phúc Trăn ( 1687 - 1691 ) . Cứ vào canh ba những đêm đầu tháng , dân trong vùng lại thức dậy đốt hương trầm để nghe suối hát . Ban đầu chỉ có tiếng nước reo thường lệ . Nhưng lập tức sau đó trời dất nổi sấm giông , mưa to gió lớn . Dứt gió mưa thì nghe suối gầm gào , rồi chuyển thành tiếng hát . Buồn thì muốn đến Đọc tiếp [...]